Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden van PR Window Cleaning

 

 

1. ALGEMEEN

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2. Onder de wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon cq opdrachtgever die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van ons en wederpartij strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van ons prevaleren.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

5. Deze algemene voorwaarden van PR Window Cleaning en alle andere (indien van toepassing) algemene voorwaarden(s) die aan de factuur c.q. offertes of overige communicatie worden meegezonden zijn altijd van toepassing op alle geleverde diensten.

 

2. AANBIEDINGEN

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3. Indien wederpartij de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Wederpartij is naast deze andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4. Wij behouden ons het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.

5. Wij behouden ons het recht voor om zaken niet zonder vooruitbetaling ter beschikking te stellen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten;

8. Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden en indien van toepassing de overige algemene voorwaarden(s) de meegezonden worden.

9. Indien wederpartij geen reactie geeft schriftelijk per post, per e-mail of telefonisch op de aangeboden offerte en deze is verlopen dan zal er €75,- (excl. btw) als kosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

 

3. OVEREENKOMST

1. Door het ondertekenen en retour zenden van onze offerte, contract of enige andere vorm komt de overeenkomst tot stand voor minimaal 1 jaar, daarna maandelijks opzegbaar met inachtneming van het opzegtermijn zoals is vermeld in regel 6.2.

2. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.

3. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst;

4. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betaling, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden;

5. Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk, danwel wenselijk achten- voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

6. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

7. Elke opdracht die schriftelijke, per mail of geschreven aangeboden wordt, wordt als rechtsgeldig gezien Voor het aangaan van de overeenkomst.

 

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met het werkprogramma uitvoeren.

2. Wij stellen de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Wij aanvaarden de opdracht onder voorbehoud dat voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, waarvoor wederpartij zal zorg dragen, voor aanvang van het werk zijn verleend.

4. Indien wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is wederpartij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

6. Indien wij of door ons ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van wederpartij of een door wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Wederpartij draagt jegens zorg voor: - beschikbaarheid van het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd. - voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen - aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water - afdoende veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden aan het object: - voldoende parkeerruimte in de directe nabijheid van het werk. - dat bij voortduring alle wettelijke vereisten m.b.t. veiligheid en arbeidsomstandigheden door hem in acht worden genomen.

8. De benodigde elektriciteit, gas, water, parkeerkosten en dergelijke zijn voor rekening van wederpartij;

9. Wederpartij is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, op verzoek van ons, opslagruimte voor materieel en materialen ter beschikking te stellen.

10. Wederpartij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is.

11. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden conform CAO (zie regel 4.14) uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen- niet zijnde christelijke of nationale feestdagen- van Maandag tot en met Vrijdag, van 08:00 tot 18:00 uur, indien plotseling bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de wederpartij, kan er in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

12. Mochten de werkzaamheden buiten genoemde regel 4.11 vallen dan gelden de toeslagen volgens CAO die separaat worden verrekend mits dit niet in het contract cq offerte is opgenomen.

13. PR Window Cleaning zal het werk uitvoeren conform CAO voor de schoonmaak & glazenwassers.

14. PR Window Cleaning zal het werk uitvoeren conform de huidige ISO, NEN en VCA normering.

 

5. ANNULERING

1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren voor aanvang van de werkzaamheden, wordt 15% van de orderprijs (incl. btw) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

2. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

 

6. DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

1. Overeenkomsten strekkende tot het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van (nagenoeg) identieke werkzaamheden, gelden steeds voor een periode die schriftelijk is opgenomen in het contract of in de offerte, waar van aard geen contract voor nodig is.

2. De opzegging werkzaamheden van PR Window Cleaning kan uitsluitend per aangetekend schrijven of per e-mail plaatsvinden en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3. Niettemin is iedere partij gedurende 30 dagen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, ingeval de andere partij na schriftelijk ingebrekestelling nalatig blijft alsnog binnen de daarvoor gestelde, redelijke termijn te presteren of behoorlijk te presteren, dan wel die andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

 

7. BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE VAN AANNEMING VAN WERK (OP)LEVERING

1. De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde (op)leveringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zijn nimmer fatale termijnen, zij zijn niet bindend, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. De opgegeven (op)leveringstermijnen vangen eerst aan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de wederpartij te verstrekken gegevens, documenten, materialen e.d.

3. Overschrijding van deze termijnen door welke oorzaak ook zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4. Bij excessieve overschrijding van de (op)leveringstijd, zulks evenwel ter beoordeling van ons, zullen wij in nader overleg met de wederpartij treden;

5. In geval van aanneming van werk wordt het werk als opgeleverd beschouwd:

  A. Wanneer wij aan de wederpartij schriftelijk dan wel mondeling kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd.

  B. Na verloop van 8 dagen nadat wij schriftelijk aan de wederpartij hebben medegedeeld dat het werk voltooid is, en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen de termijn op te nemen.

 

8. MEER- EN MINDERWERK

1. De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoeringen verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van wederpartij op de uitvoering, respectievelijke van ons op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk al zodanig is opgedragen;

2. Wij hebben het recht de kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, ontstaan uit de volgende oorzaken:

  A. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld dienen te worden gewijzigd of niet normaal en zonder onderbreking binnen normale werktijden kunnen geschieden.

  B. Wanneer overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan ons niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.

3. Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijziging van het werk welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meerwerk.

 

9. SCHORSING EN BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT

1. De wederpartij is gerechtigd de uitvoering van het werk in zijn geheel of gedeeltelijk te doen schorsen;

2. Door ons dientengevolge te maken kosten en geleden schade dienen ons terstond en zonder nadere ingebrekestelling te worden vergoed.

3. Indien de schorsing langer duurt dan 14 dagen kunnen wij bovendien vorderen dat het uitgevoerde werk wordt afgerekend, ongeacht eventuele andersluidende bepaling bedingen.

4. Indien de schorsing langer duurt dan 28 dagen zijn wij gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen onder gehoudenheid van de wederpartij tot betaling van verschuldigde vervallen termijnen alsmede vergoeding van alle uit de annulering voor ons voortvloeiende kosten en schade, waaronder begrepen een vergoeding van winstderving gesteld op 10% van de aanneemsom.  

 

10. PRIJZEN

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:- exclusief btw, andere belastingen, heffingen en rechten,- vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel TERZAKE bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen door middels de algemene voorwaarden bekend zijn gemaakt zie regel 10.3.

3. De kostprijs zal jaarlijks op 1 januari worden geïndexeerd en wel met een percentage van 1% als ondergrens.

 

11. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, zoals verkeersopstoppingen en ongevallen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken;

5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

6. Voor zoveel wij ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien wij aansprakelijk mochten zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien wij aansprakelijk zijn voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Eventuele schadeclaims dienen binnen 2 weken onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij ons worden ingediend.

4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

5. Wederpartij neemt kennis te nemen dat schades tot een bedrag van € 650,- incl. btw geheel voor eigen risico zijn.

6. Wederpartij neemt kennis te nemen dat schades nooit meer kunnen zijn dan het bedrag van het aangenomen object.

7. Wederpartij gaat akkoord bij opdracht van het te reinigen elektronische apparatuur dat alle schades die daar uit ontstaan geheel voor eigen risico neemt.

8. PR Window Cleaning mag in geval van twijfel een derde inschakelen voor een oordeel mocht dit in voordeel zijn dan worden alle kosten die hieruit voort zijn gekomen volledig doorberekend en alle misgelopen inkomsten alsnog verrekend.

 

13. GARANTIE

1. Indien door ons garanties worden verstrekt, betreffen deze alleen de door hem of namens ons het object verrichte handelingen/bewerkingen.

2. Een overeengekomen garantie geldt alleen indien de wederpartij alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst volledig heeft voldaan.

 

14. BETALING

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij aflevering te geschieden, of middels storting op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 10 dagen na factuurdatum.

De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de particuliere opdrachtgever de betaling contant zonder korting of verrekening bij aflevering te geschieden, of middels storting op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 10 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

3. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een eenmalige of doorlopende automatische incasso (voor bedrijven een B2B) opdracht te tekenen waarna er na 10 dagen na factuurdatum zal worden geïncasseerd.

4. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen;

5. Ingeval de wederpartij:

  A. In staat van faillissement wordt verklaard, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet        Schuldsanering Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indien danwel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd.

  B. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

  C. Enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt;

  D. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

  E. Overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf.

  F. Ons kenbaar maakt tot verkoop over te willen gaan van het object waarin of waaraan wij onze werkzaamheden (moeten) verrichten. hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgebelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

 

 

15. RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per factuur, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

3. Bij het versturen van een 2e herinnering zal er €15,- administratiekosten op de eerstvolgende factuur in rekening worden gebracht.

4. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald en de factuur is overgedragen aan een door PR Window Cleaning aangewezen incasso of gerechtsdeurwaarder zullen alle kosten die daar uit voortvloeien voor rekening opdrachtgever komen. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering, met een minimum van € 40,-.

5. PR Window Cleaning zal volgens de wet incassokosten (W.I.K) te werk gaan.

 

 

 

SLOTBEPALINGEN VAN ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN.

 

16. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

18. GESCHILLEN

1. Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van ons. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zal de kwestie worden voorgelegd aan de Raad van arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Behandeling van een geschil door Raad schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten, welke aanleiding waren tot het gerezen geschil. De Raad zal het geschil berechten conform het haar opgelegde reglement.

4. PR Window Cleaning heeft het recht om deze algemene levering en betalingsvoorwaarden op elk moment te wijzigen en/of veranderingen toe te passen zonder hiervan de gebruiker op de hoogte te stellen.

5. Redelijkerwijs is de inhoud van deze voorwaarden met zorg samengesteld zodat deze accuraat en recent is. Echter, PR Window Cleaning geeft geen garanties met betrekking tot accuraatheid, volgorde, tijdigheid of compleetheid van de inhoud.

 

 

© 2017 PR Window Cleaning - Alle rechten voorbehouden